Richard Dawson at BERGHAIN / Kantine (November 8, 2023)