Omar Souleyman at TivoliVredenburg (February 2, 2024)