Jaakko Eino Kalevi at SODAS 2123 (February 2, 2024)